grapplingسبک(گراپلینگ) هنر رزمی مبارزه ای میباشدکه فلسفه به وجود آمدن آن مانند تمامی هنرهای رزمی دنیا فراگیری قابلیتها و فنون رزمی برای آمادگی دفاع از خود، خانواده و جامعه میباشد و از منظر فنی همانگونه پیداست این روش مبارزه،تاکید بر ادامه مبارزه درخاک ( پس از زمین زدن حریف یا زمین خوردن) تا کنترل و تسلیم کردن حریف دارد . از آنجا که انجام حرکات دفاعي در حالت خوابيده و به روي زمين نيروي بيشتري را ميطلبد، انجام فنون مبارزه رزم گراپلینگ اين مزيت را ایجاد میکند که شخص ميتواند حريفان قدرتمندتر و سنگين وزنتر را به راحتي با شکست بدرقه کند. در این سیستم مبارزان معمولاً از نيرو و قدرت حريفان خود عليه خودشان استفاده ميکنند. کليد اين موفقيت، توازن و تعادلي است که اين مبارزان از آن بهره مند هستند.