۱ – سید مهدی فقوی     طلا     ۲- صالح بهنام     طلا      ۳ – حسین فرهنگ خواه      نقره        ۴ – یاشار عبدلی      برنز

 

 

photo_2018-02-10_18-58-43