استاژ داوری جوجیتسو برزیلی نوازا چرخشی که مورخه ۹۷/۱۰/۲۱ در استان تهران برگزار شد و افراد مشروحه زیر از استان آذر بایجان شرقی موفق به ارتقا داوری درجه ۲ و ۳ شدند .
۱ – هاتف معرفت
۲ – احمد شیرین پور
۳ – سید رضا سیدین
۴- حسین فرهنگ خواه
۵ – امیر حبیبی
۶ – نوید حکیم
۷ – حسام شعبانی
۸- علی جعفری