یزدان ستاری

قهرمان کشور کاراته سبکی


رشته

کاراته

کمربند

دان1


لیست اعضا