پوریا صبری


رشته

کاراته

کمربند

سفید


لیست اعضا