هدایت قلی زاده


رشته

آمادگی جسمانی

کمربند

سفید


لیست اعضا