نوید بدرحداد


رشته

کاراته

کمربند

دان2


لیست اعضا