نادر محمدپور


رشته

بدنسازی رزمی

کمربند

سفید


لیست اعضا