مهندس هاتف معرفت


رشته

جوجیتسو

کمربند

دان3


لیست اعضا