مهندس بزرگی


رشته

جوجیتسو

کمربند

دان1


لیست اعضا