مهدی جهانگیرزاده

قهرمان کشور کاراته سبکی


رشته

کاراته

کمربند

دان2


لیست اعضا