محمد مهدی وکیلی


رشته

جوجیتسو

کمربند

سفید


لیست اعضا