متین جدی


رشته

کاراته

کمربند

نارنجی


لیست اعضا