قادر رستم زاده


رشته

MMA

کمربند

زرد


لیست اعضا