فرهاد تقی زاده حقیقتی


رشته

جوجیتسو

کمربند

زرد


لیست اعضا