غفور رشیدی


رشته

جوجیتسو, کاراته

کمربند

دان4


لیست اعضا