علی نوری وکیلی


رشته

کاراته

کمربند

سفید


لیست اعضا