علی رخت دوست


رشته

جوجیتسو

کمربند

زرد


لیست اعضا