علی اکبرپوران


رشته

جوجیتسو, کوبودو

کمربند

بنفش


لیست اعضا