علی اعتمادی


رشته

کوبودو, آمادگی جسمانی

کمربند

نارنجی


لیست اعضا