علی اصغر صادقی وند


رشته

کاراته

کمربند

سفید


لیست اعضا