عطا صولتی


رشته

کوبودو

کمربند

قهوه ای


لیست اعضا