طاها بیک زاده


رشته

جوجیتسو

کمربند

بنفش


لیست اعضا