شاهین برحقی

قهرمان کشور کاراته سبکی


رشته

کاراته

کمربند

قهوه ای


لیست اعضا