شاهان سید موسوی


رشته

کاراته

کمربند

نارنجی


لیست اعضا