سید حسین موسوی زاده


رشته

جوجیتسو

کمربند

زرد


لیست اعضا