سید امیر رضا طاهائی راد


رشته

کاراته

کمربند

زرد


لیست اعضا