سام سید موسوی


رشته

جوجیتسو

کمربند

دان2


لیست اعضا