زهرا ابراهیم نژاد

قهرمان استان


رشته

کاراته

کمربند

دان1


لیست اعضا