رادین پرتوی


رشته

جوجیتسو

کمربند

سفید


لیست اعضا