حمید شیرعلی پور


رشته

کاراته

کمربند

دان3


لیست اعضا