حامد حسن زاده


رشته

بدنسازی رزمی

کمربند

سفید


لیست اعضا