جواد شامی

قهرمان کشور کاراته سبکی


رشته

جوجیتسو, کاراته

کمربند

دان3


لیست اعضا