بهروز اسکندری


رشته

آمادگی جسمانی

کمربند

سفید


لیست اعضا