امین حیدر زاده


رشته

کاراته

کمربند

سبز


لیست اعضا