امیر مهدی مرادی


رشته

جوجیتسو

کمربند

قهوه ای


لیست اعضا