امیر علی عادلی


رشته

کوبودو

کمربند

آبی


لیست اعضا