امیر رضا احمدی


رشته

کاراته

کمربند

زرد


لیست اعضا