امیر حسن علیایی


رشته

کاراته

کمربند

سبز


لیست اعضا