امیر حبیبی


رشته

جوجیتسو

کمربند

دان1


لیست اعضا