الیار نویدی


رشته

کاراته

کمربند

سبز


لیست اعضا