اسماعیل فتحی


رشته

كن دو, ايي آي دو

کمربند

نارنجی


لیست اعضا