اسماعیل فتحی اصل


رشته

کوبودو

کمربند

سفید


لیست اعضا