احمد شیبانی


رشته

جوجیتسو

کمربند

سبز


لیست اعضا