احسان امیری


رشته

جوجیتسو

کمربند

سفید


لیست اعضا