ابوالفضل بهزادی


رشته

کاراته

کمربند

قهوه ای


لیست اعضا