ائلمان پورتقی


رشته

کاراته

کمربند

دان1


لیست اعضا