آل پای بهار


رشته

جوجیتسو

کمربند

سبز


لیست اعضا