آرشام شفیعی


رشته

کاراته

کمربند

آبی


لیست اعضا