از نکات مهم در زمينه ورزش کودکان و نوجونان شرکت کودک در ورزشهاي گروهي و در گروه متناسب با‌ کودک از لحاظ سن، جنس و جثه بدني بصورت توام مي باشد. همچنين تعيين نقش ورزشي توسط مربي متناسب با توانايي هاي کودک و به بازي گرفتن وي توسط ساير هم تيمي ها نقش مهمي در تداوم انگيزه کودک به شرکت در فعاليتهاي ورزشي دارد.